«شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیک

«شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیک
گفته می‌شود همسر جرارد پیکه، بازیکن سرشناس تیم فوتبال بارسلونا خواننده مراسم افتتاحیه خواهد بود.

«شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیک

گفته می‌شود همسر جرارد پیکه، بازیکن سرشناس تیم فوتبال بارسلونا خواننده مراسم افتتاحیه خواهد بود.
«شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیک

wolrd press news