عرضه جهانی پریوس تویوتا به تاخیر افتاد

عرضه جهانی پریوس تویوتا به تاخیر افتاد
تویوتا موتور زمان عرضه جهانی مدل بنزینی هیبریدی پریوس را از پاییز به زمستان موکول کرد.

عرضه جهانی پریوس تویوتا به تاخیر افتاد

تویوتا موتور زمان عرضه جهانی مدل بنزینی هیبریدی پریوس را از پاییز به زمستان موکول کرد.
عرضه جهانی پریوس تویوتا به تاخیر افتاد

عکس