عقب نشینی دولت انگلیس از لغو حق تردد آزاد نیروی کار اروپایی پس از برگزیت

عقب نشینی دولت انگلیس از لغو حق تردد آزاد نیروی کار اروپایی پس از برگزیت
«دیوید دیویس» وزیر برگزیت دولت ‘ترزا می’در سخنانی با بیان اینکه انگلیسی ها هنوز آمادگی انجام برخی از فعالیت ها که از سوی اروپایی ها در انگلیس انجام می شود را ندارند، در یک عقب نشینی آشکار گفت که درهای کشورش پس از برگزیت به روی نیروی کار اروپایی بسته نخواهد شد.

عقب نشینی دولت انگلیس از لغو حق تردد آزاد نیروی کار اروپایی پس از برگزیت

«دیوید دیویس» وزیر برگزیت دولت ‘ترزا می’در سخنانی با بیان اینکه انگلیسی ها هنوز آمادگی انجام برخی از فعالیت ها که از سوی اروپایی ها در انگلیس انجام می شود را ندارند، در یک عقب نشینی آشکار گفت که درهای کشورش پس از برگزیت به روی نیروی کار اروپایی بسته نخواهد شد.
عقب نشینی دولت انگلیس از لغو حق تردد آزاد نیروی کار اروپایی پس از برگزیت