مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشته

مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشته
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از مردودی 47 هزار دبستانی در 2 سال گذشته خبر داد.

مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشته

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از مردودی 47 هزار دبستانی در 2 سال گذشته خبر داد.
مردودی ۴۷ هزار اول دبستانی در ۲ سال گذشته