مستمری بازنشستگان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنان نیست

مستمری بازنشستگان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنان نیست
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در هیأت وزیران خبر داد. به گفته نوربخش این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و از روز شنبه به مدت ٢ ماه به اجرا در می‌آید.

مستمری بازنشستگان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنان نیست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در هیأت وزیران خبر داد. به گفته نوربخش این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و از روز شنبه به مدت ٢ ماه به اجرا در می‌آید.
مستمری بازنشستگان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنان نیست