مستمری مرداد ماه بازنشستگان فولاد پرداخت شد

مستمری مرداد ماه بازنشستگان فولاد پرداخت شد
مستمری مرداد ماه بازنشستگان صندوق فولاد کشور، به حساب آن‌ها پرداخت شد.

مستمری مرداد ماه بازنشستگان فولاد پرداخت شد

مستمری مرداد ماه بازنشستگان صندوق فولاد کشور، به حساب آن‌ها پرداخت شد.
مستمری مرداد ماه بازنشستگان فولاد پرداخت شد