مطالبات کارگران سیستم‌های صنعتی پرداخت نشده

مطالبات کارگران سیستم‌های صنعتی پرداخت نشده
مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه نزدیک به ۷۰ کارگر کارخانه «سیستم‌های صنعتی» در استان قزوین هنوز ادامه دارد.

مطالبات کارگران سیستم‌های صنعتی پرداخت نشده

مشکل پرداخت نشدن دستمزد معوقه نزدیک به ۷۰ کارگر کارخانه «سیستم‌های صنعتی» در استان قزوین هنوز ادامه دارد.
مطالبات کارگران سیستم‌های صنعتی پرداخت نشده