مهم ترین مطالبات کارگری معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری می باشد

مهم ترین مطالبات کارگری معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری می باشد
کارگر نیوز: مطمئناً طبقه کارگر و تشکل های کارگری توقع صد در صد برطرف کردن این مطالبات را ندارد و مهم ترین مطالبات کارگری از دیدگاه بنده معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری می باشد که باقی مطالبات کارگری را میتوان زیر مجموعه ی این مطالبات قلمداد کرد.

مهم ترین مطالبات کارگری معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری می باشد

کارگر نیوز: مطمئناً طبقه کارگر و تشکل های کارگری توقع صد در صد برطرف کردن این مطالبات را ندارد و مهم ترین مطالبات کارگری از دیدگاه بنده معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری می باشد که باقی مطالبات کارگری را میتوان زیر مجموعه ی این مطالبات قلمداد کرد.
مهم ترین مطالبات کارگری معیشت کارگران ،امنیت شغلی و تقویت تشکل های کارگری می باشد