میزان اشتغالزایی بخش تعاون چقدر است؟

میزان اشتغالزایی بخش تعاون چقدر است؟
مقایسه آماری میزان ثبت و اشتغالزایی شرکت‌های تعاونی به عنوان بخش اقتصاد مردمی، از کاهش ۷۲ درصدی ثبت این شرکت‌ها نسبت به ۶ سال گذشته حکایت دارد.

میزان اشتغالزایی بخش تعاون چقدر است؟

مقایسه آماری میزان ثبت و اشتغالزایی شرکت‌های تعاونی به عنوان بخش اقتصاد مردمی، از کاهش ۷۲ درصدی ثبت این شرکت‌ها نسبت به ۶ سال گذشته حکایت دارد.
میزان اشتغالزایی بخش تعاون چقدر است؟