نرخ ارز و تورم مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بی ثباتی محیط اقتصاد کلان

نرخ ارز و تورم مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بی ثباتی محیط اقتصاد کلان
طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از 4.8 درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است .

نرخ ارز و تورم مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بی ثباتی محیط اقتصاد کلان

طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از 4.8 درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است .
نرخ ارز و تورم مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بی ثباتی محیط اقتصاد کلان

دانلود فیلم جدید