نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شد

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شد
نرخ بیکاری منطقه یورو تا پایان ماه ژوئیه به ۸.۲ درصد و در اتحادیه اروپا و ۶.۲ درصد در منطقه یورو رسید.

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شد

نرخ بیکاری منطقه یورو تا پایان ماه ژوئیه به ۸.۲ درصد و در اتحادیه اروپا و ۶.۲ درصد در منطقه یورو رسید.
نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا اعلام شد