نشست«جبران قدرت خرید کارگران»مسکوت ماند/تعلل وزارت کار

نشست«جبران قدرت خرید کارگران»مسکوت ماند/تعلل وزارت کار
عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه سریعتر نشست این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری، از تعلل وزارت کار انتقاد کرد.

نشست«جبران قدرت خرید کارگران»مسکوت ماند/تعلل وزارت کار

عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه سریعتر نشست این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری، از تعلل وزارت کار انتقاد کرد.
نشست«جبران قدرت خرید کارگران»مسکوت ماند/تعلل وزارت کار