نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامی

نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامی
جوانان جویای کار در عسلویه و کنگان می‌گویند: آزمونی برای جذب نیروهای آتش‌نشانی برگزار شد ولی قبول‌شدگان جذب نشدند.

نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامی

جوانان جویای کار در عسلویه و کنگان می‌گویند: آزمونی برای جذب نیروهای آتش‌نشانی برگزار شد ولی قبول‌شدگان جذب نشدند.
نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامی