نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلی

نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلی
کارگران گروه صنعتی انتخاب از بیکاری و تعدیل می‌هراسند اما کارفرما می‌گوید: فعلاً مشکلی نیست و به تولید ادامه می‌دهیم.

نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلی

کارگران گروه صنعتی انتخاب از بیکاری و تعدیل می‌هراسند اما کارفرما می‌گوید: فعلاً مشکلی نیست و به تولید ادامه می‌دهیم.
نگرانی کارگران «اسنوا» و «هایر» از آینده مبهم شغلی