همایش کارگران ساختمانی برگزار شد

همایش کارگران ساختمانی برگزار شد
سومین همایش کارگران ساختمانی با هدف «حمایت از کالای ایرانی و حمایت از کارگر ایرانی» در فومن برگزار شد.

همایش کارگران ساختمانی برگزار شد

سومین همایش کارگران ساختمانی با هدف «حمایت از کالای ایرانی و حمایت از کارگر ایرانی» در فومن برگزار شد.
همایش کارگران ساختمانی برگزار شد