هوا و هوس باعث شد جان دخترم را بگیرم

هوا و هوس باعث شد جان دخترم را بگیرم
زن جوان که دخترش را مانع ازدواج مجدد می دید، او را با خوراندن قرص متادون به قتل رساند، مادر سنگدل پس از 5 ماه می گوید که پشیمان است.

هوا و هوس باعث شد جان دخترم را بگیرم

زن جوان که دخترش را مانع ازدواج مجدد می دید، او را با خوراندن قرص متادون به قتل رساند، مادر سنگدل پس از 5 ماه می گوید که پشیمان است.
هوا و هوس باعث شد جان دخترم را بگیرم

ساخت بنر