واکنش یک فعال کارگری به پرداخت بُن کالا

واکنش یک فعال کارگری به پرداخت بُن کالا
به عقیده علیرضا حیدری، دولت متوجه تبعات خطرناک برنامه‌های تعدیل ساختاری شده است برای همین درصدد برآمده است وضعیت اقتصادی خانواده‌های بی‌بضاعت را بهبود ببخشد ولی منابع مالی کافی برای این هدف اختصاص داده نشده‌است.

واکنش یک فعال کارگری به پرداخت بُن کالا

به عقیده علیرضا حیدری، دولت متوجه تبعات خطرناک برنامه‌های تعدیل ساختاری شده است برای همین درصدد برآمده است وضعیت اقتصادی خانواده‌های بی‌بضاعت را بهبود ببخشد ولی منابع مالی کافی برای این هدف اختصاص داده نشده‌است.
واکنش یک فعال کارگری به پرداخت بُن کالا