وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش

وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش
کارگر نیوز: تعدادی از کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز از وضعیت نامعلوم مطالبات پایان کار خود پس از تعدیل خبر می‌دهند.

وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش

کارگر نیوز: تعدادی از کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز از وضعیت نامعلوم مطالبات پایان کار خود پس از تعدیل خبر می‌دهند.
وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش