پایان اعتراض دانشجویان دانشگاه نفت/ کمیته پیگیری مطالبات تشکیل شد

پایان اعتراض دانشجویان دانشگاه نفت/ کمیته پیگیری مطالبات تشکیل شد
با ایجاد کمیته پیگیری مطالبات، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به اعتراض طولانی خود خاتمه دادند.

پایان اعتراض دانشجویان دانشگاه نفت/ کمیته پیگیری مطالبات تشکیل شد

با ایجاد کمیته پیگیری مطالبات، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به اعتراض طولانی خود خاتمه دادند.
پایان اعتراض دانشجویان دانشگاه نفت/ کمیته پیگیری مطالبات تشکیل شد