پنج کارگر درخط آهن مسیر اندیمشک- لرستان دچار حادثه شدند

پنج کارگر درخط آهن مسیر اندیمشک- لرستان دچار حادثه شدند
در پی وقوع حادثه ریزش کوه بر روی برزین حامل کارگران خط آهن محور اندیمشک به لرستان دو کارگر مصدوم شدند .

پنج کارگر درخط آهن مسیر اندیمشک- لرستان دچار حادثه شدند

در پی وقوع حادثه ریزش کوه بر روی برزین حامل کارگران خط آهن محور اندیمشک به لرستان دو کارگر مصدوم شدند .
پنج کارگر درخط آهن مسیر اندیمشک- لرستان دچار حادثه شدند