پیک مصرف برق شبانه شد

پیک مصرف برق شبانه شد
همزمان با کاهش شدید صادرات برق و رشد واردات ایران، پیک مصرف برق کشور برای چندمین روز متوالی از ساعات روز به شب منتقل شد.

پیک مصرف برق شبانه شد

همزمان با کاهش شدید صادرات برق و رشد واردات ایران، پیک مصرف برق کشور برای چندمین روز متوالی از ساعات روز به شب منتقل شد.
پیک مصرف برق شبانه شد

عکس جدید اینستاگرام