چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟

چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟
کارگر نیوز: با فرا رسیدن ماههای پایان سال 96 ،نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این نشست را که تعیین حقوق سال 97 خواهد بود را به نظاره بنشیند….

چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟

کارگر نیوز: با فرا رسیدن ماههای پایان سال 96 ،نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این نشست را که تعیین حقوق سال 97 خواهد بود را به نظاره بنشیند….
چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟