چگونه خشم خود را مدیریت کنیم

چگونه خشم خود را مدیریت کنیم
یک روانشناس گفت :کنترل خشم به این معنی نیست که فرد اصلا خشم خود را نشان ندهد، بلکه کنترل خشم شامل ابراز خشم به شیوه ای سازگارانه نیز هست.

چگونه خشم خود را مدیریت کنیم

یک روانشناس گفت :کنترل خشم به این معنی نیست که فرد اصلا خشم خود را نشان ندهد، بلکه کنترل خشم شامل ابراز خشم به شیوه ای سازگارانه نیز هست.
چگونه خشم خود را مدیریت کنیم

پسورد نود 32 ورژن 9

خبر فرهنگیان