کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند

کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند
حدود ۴۰ کارگر شاغل در مجموعه کارخانه ایران ریسه تاکستان با احتساب آبان ماه سه ماه مطالبات مزدی طلبکارهستند.

کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند

حدود ۴۰ کارگر شاغل در مجموعه کارخانه ایران ریسه تاکستان با احتساب آبان ماه سه ماه مطالبات مزدی طلبکارهستند.
کارگران ایران ریسه سه ماه مزد طلبکارند