کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون دستمزد کار می‎کنند

کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون دستمزد کار می‎کنند
سه شنبه ۲۰ شهریور ماه رزمایش بزرگ خدمت رسانی بسیج کارگری توسط کارگران بسیجی در مراکز کار و تولید سراسر کشور با نام شیفت ایثار برگزار می گردد.

کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون دستمزد کار می‎کنند

سه شنبه ۲۰ شهریور ماه رزمایش بزرگ خدمت رسانی بسیج کارگری توسط کارگران بسیجی در مراکز کار و تولید سراسر کشور با نام شیفت ایثار برگزار می گردد.
کارگران بسیجی ۲۰ شهریور بدون دستمزد کار می‎کنند