کارگران روز به روز در باتللاق تورم و گرانی غرق می شوند/ دولتی ها و مجلس نشینان در واقع کارگر و کارگر زاده و کارگری نکرده اند

کارگران روز به روز در باتللاق تورم و گرانی غرق می شوند/ دولتی ها و مجلس نشینان در واقع کارگر و کارگر زاده و کارگری نکرده اند
پدال نیوز: این روزها نمایندگان جامعه کارگری در سطح ملی جسارت معرفی خود را بعنوان یک فعال بخش کارگری در بین این قشر که بیش از نیمی از جمعیت کشور راشامل میشوند،ندارند…..

کارگران روز به روز در باتللاق تورم و گرانی غرق می شوند/ دولتی ها و مجلس نشینان در واقع کارگر و کارگر زاده و کارگری نکرده اند

پدال نیوز: این روزها نمایندگان جامعه کارگری در سطح ملی جسارت معرفی خود را بعنوان یک فعال بخش کارگری در بین این قشر که بیش از نیمی از جمعیت کشور راشامل میشوند،ندارند…..
کارگران روز به روز در باتللاق تورم و گرانی غرق می شوند/ دولتی ها و مجلس نشینان در واقع کارگر و کارگر زاده و کارگری نکرده اند