کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند

کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند
شماری از کارگران شهرداری امیدیه، رفع مشکلات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزد‌هایشان را خواستار شدند.

کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند

شماری از کارگران شهرداری امیدیه، رفع مشکلات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزد‌هایشان را خواستار شدند.
کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند