کارگران معترض کیان تایر: هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام نیست

کارگران معترض کیان تایر: هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام نیست
اعضای شورای اسلامی کار کارخانه کیان تایر، سرپرستان، کارشناسان و مدیران این کارخانه که حدود پنجاه نفر هستند، از ساعت هشت صبح امروز تا ساعت ۱۱ صبح مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

کارگران معترض کیان تایر: هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام نیست

اعضای شورای اسلامی کار کارخانه کیان تایر، سرپرستان، کارشناسان و مدیران این کارخانه که حدود پنجاه نفر هستند، از ساعت هشت صبح امروز تا ساعت ۱۱ صبح مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.
کارگران معترض کیان تایر: هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام نیست