کارگران «نشاکار» بیشترین دستمزد مشاغل کشاورزی را می‌گیرند

کارگران «نشاکار» بیشترین دستمزد مشاغل کشاورزی را می‌گیرند
وضعیت دستمزد مشاغل منتخب در بخش کشاورزی در استان های کشور در بهار۹۷،بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۸۹۸۰۶ ریال به کارگر «نشاگر» و کمترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر« میوه چین» با رقم ۴۸۳۶۸۲ ریال اختصاص داشته است.

کارگران «نشاکار» بیشترین دستمزد مشاغل کشاورزی را می‌گیرند

وضعیت دستمزد مشاغل منتخب در بخش کشاورزی در استان های کشور در بهار۹۷،بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۸۹۸۰۶ ریال به کارگر «نشاگر» و کمترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر« میوه چین» با رقم ۴۸۳۶۸۲ ریال اختصاص داشته است.
کارگران «نشاکار» بیشترین دستمزد مشاغل کشاورزی را می‌گیرند