کارگران و استادکاران ساختمانی در بازسازی مناطق زلزله‌زده مشارکت کنند

کارگران و استادکاران ساختمانی در بازسازی مناطق زلزله‌زده مشارکت کنند
انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در فراخوانی از استادکاران و کارگران بخش ساختمان درخواست کرد در بازسازی مناطق زلزله‌زده مشارکت کنند.

کارگران و استادکاران ساختمانی در بازسازی مناطق زلزله‌زده مشارکت کنند

انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد در فراخوانی از استادکاران و کارگران بخش ساختمان درخواست کرد در بازسازی مناطق زلزله‌زده مشارکت کنند.
کارگران و استادکاران ساختمانی در بازسازی مناطق زلزله‌زده مشارکت کنند