کدام پزشکان در صدر شکایات قرار دارند؟

کدام پزشکان در صدر شکایات قرار دارند؟
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در 41.5 درصد از این پرونده‌ها قصور رخ داده بود و 58.5 درصد نیز تبرئه شدند.

کدام پزشکان در صدر شکایات قرار دارند؟

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده قصور پزشکی طی سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در 41.5 درصد از این پرونده‌ها قصور رخ داده بود و 58.5 درصد نیز تبرئه شدند.
کدام پزشکان در صدر شکایات قرار دارند؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز