کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیم

کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیم
رییس جمهور با بیان اینکه کرامت انسانی را خدا به انسانها داده و این کرامت مقدم بر دین است، گفت:‌دولت به وعده های خود پایبند است و هر جا لازم بوده برای ایجاد احساس امنیت در مردم، از توان خودش استفاده کرده است

کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیم

رییس جمهور با بیان اینکه کرامت انسانی را خدا به انسانها داده و این کرامت مقدم بر دین است، گفت:‌دولت به وعده های خود پایبند است و هر جا لازم بوده برای ایجاد احساس امنیت در مردم، از توان خودش استفاده کرده است
کرامت انسانی مقدم بر دین است/ دولت‌ به وعده‌های خود در این زمینه پایبندیم

خرید بک لینک

بازی