کشته وزخمی شدن ۳ کارگر در حادثه انفجار تانکر سوخت

کشته وزخمی شدن ۳ کارگر در حادثه انفجار تانکر سوخت
در پی انفجار تانکر سوخت در روستای رباط میل اراک یک کارگر کشته و ۲ کارگر دیگر بشدت مصدوم شدند.

کشته وزخمی شدن ۳ کارگر در حادثه انفجار تانکر سوخت

در پی انفجار تانکر سوخت در روستای رباط میل اراک یک کارگر کشته و ۲ کارگر دیگر بشدت مصدوم شدند.
کشته وزخمی شدن ۳ کارگر در حادثه انفجار تانکر سوخت