کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیون

کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیون
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: مرزبانان مرز دوغارون موفق به کشف 44 کیلوگرم شیشه و هروئین از کامیون ترانزیتی شدند.

کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیون

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی گفت: مرزبانان مرز دوغارون موفق به کشف 44 کیلوگرم شیشه و هروئین از کامیون ترانزیتی شدند.
کشف 44 کيلو شيشه و هروئين در کامیون

مهارت برتر