کودکان هرندی طعم شادی را چشیدند

کودکان هرندی طعم شادی را چشیدند
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 12 از استقبال چشمگیر کودکان محله هرندی و گردشگران نوروزی از اجرای برنامه محله گل و بلبل در بوستان زندگی(هرندی) خبر داد.

کودکان هرندی طعم شادی را چشیدند

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 12 از استقبال چشمگیر کودکان محله هرندی و گردشگران نوروزی از اجرای برنامه محله گل و بلبل در بوستان زندگی(هرندی) خبر داد.
کودکان هرندی طعم شادی را چشیدند

تلگرام

تکنولوژی جدید