یک توله پلنگ ماده در گلستان تلف شد

یک توله پلنگ ماده در گلستان تلف شد
یک توله پلنگ ماده در شهرستان کردکوی استان گلستان که توسط حیوانی بزرگ‌تر از خود به شدت زخمی شده بود، پیش از رسیدن به دامپزشکی برای درمان تلف شد.

یک توله پلنگ ماده در گلستان تلف شد

یک توله پلنگ ماده در شهرستان کردکوی استان گلستان که توسط حیوانی بزرگ‌تر از خود به شدت زخمی شده بود، پیش از رسیدن به دامپزشکی برای درمان تلف شد.
یک توله پلنگ ماده در گلستان تلف شد

پسورد نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید