۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری

۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری
روز گذشته در اثر واژگونی سرویس معلمان کاشمری، 4 معلم مصدوم شدند.

۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری

روز گذشته در اثر واژگونی سرویس معلمان کاشمری، 4 معلم مصدوم شدند.
۴ مجروح در حادثه واژگونی سرویس معلمان کاشمری