حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویر

حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویر
راه اندازی بازارهای هفتگی در روستاها علاوه بر ساماندهی دستفروشان کمک به کاهش نرخ بیکاری در روستاها دارد.

حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویر

راه اندازی بازارهای هفتگی در روستاها علاوه بر ساماندهی دستفروشان کمک به کاهش نرخ بیکاری در روستاها دارد.
حذف دلالان و توسعه اشتغال در “جمعه بازار” + تصاویر