سه‌شنبه باید درباره “افزایش دستمزد” تصمیم‌گیری شود/تاخیر بیشتر جایز نیست

سه‌شنبه باید درباره “افزایش دستمزد” تصمیم‌گیری شود/تاخیر بیشتر جایز نیست
توفیقی بر این باور است که تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مقوله شود که «فعلا» نمی‌توانیم مزد را زیاد کنیم.

سه‌شنبه باید درباره “افزایش دستمزد” تصمیم‌گیری شود/تاخیر بیشتر جایز نیست

توفیقی بر این باور است که تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مقوله شود که «فعلا» نمی‌توانیم مزد را زیاد کنیم.
سه‌شنبه باید درباره “افزایش دستمزد” تصمیم‌گیری شود/تاخیر بیشتر جایز نیست