سال ۹۸ بدترین سال مسکن برای کارگران در ۳ دهه اخیر

در سال جاری حداقل حقوق کارگران ۱۵۱۶۰۰۰ تومان تصویب شده است. این در حالی است که بر اساس جدیدترین گزارش وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در خرداد امسال به ۱۳۴۲۵۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
بر این اساس حداقل حقوق ماهانه ۱ کارگر معادل ۱۱۳/ ۰ مترمربع از مساحت ۱ آپارتمان متوسط در تهران است. به عبارت دیگر مجموع حقوق کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند در ۱۲ ماه سال ۹۸ برابر با ۱ متر و ۳۶ سانتی‌مترمربع آپارتمان در تهران است. یعنی کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند اگر کل دستمزد امسالش را پس‌انداز هم بکند، فقط می‌تواند ۳۶/ ۱ مترمربع آپارتمان در تهران خریداری کند.

این آمار نشاندهنده بیشترین فاصله حقوق کارگران با قیمت مسکن پس از سال ۱۳۷۰ تاکنون است.

 

جدول مقایسه‌ای سخت‌ترین سال‌ها از لحاظ قدرت خرید مسکن توسط کارگران

رتبه

سال

حداقل دستمزد ماهانه (تومان)

متوسط قیمت ۱ مترمربع آپارتمان در تهران (تومان)

قدرت خرید آپارتمان با ۱ ماه حقوق کارگر (مترمربع)

قدرت خرید آپارتمان با ۱ سال حقوق کارگر (مترمربع)

۱

۱۳۷۰

۵۰۰۱

۴۷۵۰۰

۰٫۱۰۵

۱٫۲۶

۲

۱۳۹۸

۱۵۱۶۸۸۱

۱۳۴۲۵۰۰۰

۰٫۱۱۳

۱٫۳۶

۳

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰

۱۵۰۹۸۰۰

۰٫۱۲۱

۱٫۴۵

۴

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰

۱۷۷۸۱۰۰

۰٫۱۲۴

۱٫۴۸

۵

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۳۸۳۴۰۰۰

۰٫۱۲۷

۱٫۵۲

۶

۱۳۷۵

۲۰۷۲۱

۱۶۰۳۰۰

۰٫۱۲۹

۱٫۵۵

۷

۱۳۹۷

۱۱۱۴۱۴۰

۸۲۴۱۹۰۰

۰٫۱۳۵

۱٫۶۲

۸

۱۳۹۱

۳۸۹۷۰۰

۲۷۷۹۴۰۰

۰٫۱۴

۱٫۶۸

۹

۱۳۸۲

۸۵۳۳۸

۵۹۹۶۰۰

۰٫۱۴۲

۱٫۷۱

۱۰

۱۳۸۱

۶۹۸۴۶

۴۸۱۰۰۰

۰٫۱۴۵

۱٫۷۴

۱۱

۱۳۷۱

۶۸۰۱

۴۶۳۰۰

۰٫۱۴۷

۱٫۷۶

۱۲

۱۳۹۳

۶۰۸۹۱۰

۴۱۰۲۳۰۰

۰٫۱۴۸

۱٫۷۸

۱۳

۱۳۷۶

۲۵۴۴۶

۱۵۶۰۰۰

۰٫۱۶۳

۱٫۹۶

۱۴

۱۳۷۴

۱۶۰۰۰

۹۵۸۰۰

۰٫۱۶۷

۲

۱۵

۱۳۷۲

۸۹۸۲

۵۱۶۰۰

۰٫۱۷۴

۲٫۰۹

۱۶

۱۳۹۴

۷۱۲۴۲۵

۴۰۵۶۲۰۰

۰٫۱۷۶

۲٫۱۱

۱۷

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۱۸۷۷۸۰۰

۰٫۱۷۶

۲٫۱۱

۱۸

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰

۱۴۸۶۲۰۰

۰٫۱۷۷

۲٫۱۳

۱۹

۱۳۸۰

۵۶۷۹۰

۳۱۹۸۰۰

۰٫۱۷۸

۲٫۱۳

۲۰

۱۳۸۵

۱۵۰۰۰۰

۸۳۱۴۰۰

۰٫۱۸

۲٫۱۷

۲۱

۱۳۸۳

۱۰۶۶۰۲

۵۸۴۱۰۰

۰٫۱۸۳

۲٫۱۹

۲۲

۱۳۹۶

۹۲۹۹۳۰

۴۹۶۴۲۰۰

۰٫۱۸۷

۲٫۲۵

۲۳

۱۳۸۴

۱۲۲۵۹۲

۶۴۹۷۰۰

۰٫۱۸۹

۲٫۲۶

۲۴

۱۳۹۵

۸۱۲۱۶۶

۴۳۰۳۶۰۰

۰٫۱۸۹

۲٫۲۶

۲۵

۱۳۸۹

۳۰۳۰۰۰

۱۵۷۶۶۰۰

۰٫۱۹۲

۲٫۳۱

۲۶

۱۳۷۷

۳۰۱۵۳

۱۵۵۸۰۰

۰٫۱۹۴

۲٫۳۲

۲۷

۱۳۷۳

۱۱۶۸۲

۵۹۵۰۰

۰٫۱۹۶

۲٫۳۶

۲۸

۱۳۷۹

۴۵۸۰۱

۲۲۵۱۰۰

۰٫۲۰۳

۲٫۴۴

۲۹

۱۳۷۸

۳۶۱۸۳

۱۷۵۵۰۰

۰٫۲۰۶

۲٫۴۷

ins2012