درگیری شدید اسدی و قنبرزاده در کوچه فدراسیون فوتبال

درگیری شدید اسدی و قنبرزاده در کوچه فدراسیون فوتبالانتخابات امروز مجمع فدراسیون فوتبال حواشی عجیب و غریب زیادی را در پی داشت. درگیری شدید اسدی و قنبرزاده در کوچه فدراسیون فوتبال انتخابات امروز مجمع فدراسیون فوتبال حواشی عجیب و غریب… Continue Reading