اسپانسر استقلال مشخص شد

اسپانسر استقلال مشخص شداستقلال برای لیگ شانزدهم با شرکت چینی لینیگ برای اسپانسری لباس هایش به توافق رسید. اسپانسر استقلال مشخص شد استقلال برای لیگ شانزدهم با شرکت چینی لینیگ برای اسپانسری لباس هایش به توافق رسید.اسپانسر استقلال مشخص شد… Continue Reading