مراحل تغییر جنسیت در ایران؛ از مجوز تا جراحی

مراحل تغییر جنسیت در ایران؛ از مجوز تا جراحیقسمت عمده ای از سرنوشت کسانی که قصد دارند تغییر جنسیت دهند به دست پزشکان است؛ پزشکانی که اگر نتیجه کارشان درست از آب درنیاید ممکن است زندگی یک نفر را تا… Continue Reading