کارگران اسوه ایران برای خرج زندگی چغندر می‌چینند

کارگران اسوه ایران برای خرج زندگی چغندر می‌چینندکارگران کارخانه اسوه ایران که به دلیل متوقف بودن روند تولید این واحد صنعتی از ابتدای سال جاری تاکنون معطل و سرگردانند، برای تامین معاش خانواده‌هایشان چغندرچینی می‌کنند. کارگران اسوه ایران برای خرج… Continue Reading