محبوس شدن کارگران معدن طلای بئاتریکس

محبوس شدن کارگران معدن طلای بئاتریکسبیش از ۸۰۰ نفر از کارگران معدن طلای بئاتریکس در آفریقای‌جنوبی در زیر زمین محبوس شده اند. محبوس شدن کارگران معدن طلای بئاتریکس بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران معدن طلای بئاتریکس در آفریقای‌جنوبی در… Continue Reading