سازمان تامین‌اجتماعی در برابر پریشانی‌های اقتصادی وظیفه‌ای خطیر برعهده دارد

سازمان تامین‌اجتماعی در برابر پریشانی‌های اقتصادی وظیفه‌ای خطیر برعهده داردمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور پیامی، فرارسیدن هفته تامین اجتماعی را تبریک گفت. سازمان تامین‌اجتماعی در برابر پریشانی‌های اقتصادی وظیفه‌ای خطیر برعهده دارد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور پیامی،… Continue Reading