پرسپولیس در ارومیه اردو برپا می کند

پرسپولیس در ارومیه اردو برپا می کنداعضای تیم پرسپولیس در تعطیلات 30 روزه لیگ در آذربایجان اردو می زنند. پرسپولیس در ارومیه اردو برپا می کند اعضای تیم پرسپولیس در تعطیلات 30 روزه لیگ در آذربایجان اردو می زنند.پرسپولیس در… Continue Reading