اعدام 2 آزارگر در بندرعباس

اعدام 2 آزارگر در بندرعباسدو مرد که به اتهام آزار و اذیت یک زن و تهیه فیلم سیاه از وی دستگیر شده بودند، در بندرعباس اعدام شدند. اعدام 2 آزارگر در بندرعباس دو مرد که به اتهام آزار و اذیت… Continue Reading