چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟

چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟کارگر نیوز: با فرا رسیدن ماههای پایان سال 96 ،نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این… Continue Reading