خبری نگران کننده برای کارگران و کارمندان دولت

خبری نگران کننده برای کارگران و کارمندان دولت کارگران و کارمندان حداقل‌بگیر که یک فرزند دارند، پس از تامین ضروریات بسیار حداقلیِ خوراکی و آشامیدنی خانواده‌ی خود، فقط ۳۱۱ هزار تومان برای تامین سایر مایحتاج ضروری خانوار از قبیل مسکن،… Continue Reading